Privacyverklaring WoordenWijs Logopedie

De praktijk WoordenWijs Logopedie van Lies van der Oord hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, waarbij deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als praktijkhouder van WoordenWijs Logopedie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door WoordenWijs Logopedie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • De overeengekomen opdracht zoals vastgelegd in de behandelovereenkomst.
 • Voornaam; tussenvoegsel; achternaam; geboortedatum; geslacht; adres;
 • Telefoonnummer E-mailadres; BSN nummer;
 • Gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van de behandelde;
 • Gegevens over de nationaliteit van de behandelde en/of zijn/haar ouders.
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en vervolgens gedurende de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.
 • Alle personen die namens de praktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

De persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Een voorbeeld van wettelijke verplichting is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven). Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. De ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger geeft hiervoor toestemming via het ondertekenen van de behandelovereenkomst.

Bewaartermijn

De Praktijk voor Logopedie Diane Willemsen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (15 jaar).

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Vanzelfsprekend zal ik mij dan inspannen om samen met u tot een oplossing te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met mij op.

Contactgegevens

Lies van der Oord, WoordenWIjs Logopedie

lies@woordenwijs.nl 0617696352


Een afspraak maken?
Velden met een * zijn verplicht